اختیار متصدی تصفیه در ارجاع دعاوی به داوری

متصدی تصفیه وقتی حق اصلاح و تعیین حکم دارد که شرکاء ضامن به او اجازه داده باشند. مواردی که به حکم قانون حکمیت اجباری است از این قاعده مستثنی است.

رجوع کنید به ماده ۲۱۰ قانون تجارت