وزارت منابع طبیعی مجاز است در صورت تقاضای مجریان طرح نسبت به پاک کردن اراضی جنگلی موضوع قرارداد در برابر دریافت هزینه مربوط اقدام نماید.