ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری

اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند:
الف- محکوم علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه، همسر و وراث قانونی و وصی او
ب- دادستان کل کشور
پ- دادستان مجری حکم

آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور (1 مورد)

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (2 مورد)