ماده ۴۴۷ قانون مدنی

هر گاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد.

بعدی ❭