ماده ۱۹۵ قانون تجارت

ثبت کلیه شرکتهای مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکتها است.

بعدی ❭