مسئولیت ناشی از تقصیر حق‌العمل کار

اگر حق‌العمل‌کار تقصیر کرده باشد باید از عهده کلیه خساراتی نیز که از عدم رعایت دستور آمر ناشی شده برآید.

رجوع کنید به ماده ۳۶۴ قانون تجارت