ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 اصلاحی ماده 5 قانون ثبت احوال 1363

سازمان امور عشایری مکلف است همکاری لازم را درخصوص ثبت وقایع حیاتی و صدور کارت شناسایی عشایر به عمل آورد.

بعدی ❭