ماده ۴۱۷ قانون تجارت

حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می‌شود.

بعدی ❭