ماده ۵ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

سازمان حج و اوقاف و امور خیریه می‌تواند در اموری که اداره آن به عهده این سازمان است شخص یا هیاتی از اشخاص متدین و معروف به امانت را به عنوان امین یا هیات امناء تعیین نماید.
تبصره ۱- نحوه انتخاب و برکناری و شرائط و حدود اختیارات و وظائف امین یا هیات امناء و میزان حق الزحمه آنان همچنین نظامات راجع به حفظ و نگهداری اماکن و اموالی که اداره آن به عهده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه می‌باشد به موجب آیین‌نامه‌هایی که بر اساس مقررات و سنن و خصوصیات اماکن مربوط که به تصویب هیات وزیران می‌رسد خواهد بود.
تبصره ۲- نذور نقدی که جهت مشخصی برای مصرف آن معیّن نشده است و وجوه حاصل از فروش اموال منقول زائد بر احتیاجی که به این قبیل اماکن اهدا می‌شود با جلب نظر اداره اوقاف به وسیله هیات امناء به ترتیب در امور ذیل مصرف می‌شود:
الف‌ - عمران و آبادی اماکن مذکور.
ب‌ - تدارک وسایل رفاه و بهداشت زوار این اماکن و ساکنان ناحیه.
ج‌ - نشر معارف اسلامی و تبلیغات مذهبی و تعظیم شعائر دینی در آن محل.
د - کمک به مدارس علوم دینی در آن محل.
ه - خیرات و مبرات مطلقه.

بعدی ❭