مجازات حیف و میل اموال ورشکسته توسط مدیر تصفیه

اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد‌شد.

رجوع کنید به ماده ۵۵۵ قانون تجارت