ماده ۷ قانون گذرنامه

گذرنامه بر سه قسم است:
الف‌- گذرنامه سیاسی.
ب‌- گذرنامه خدمت (اعم از فردی یا جمعی).
ج‌- گذرنامه عادی (اعم از فردی یا جمعی).
تبصره- مشخصات انواع گذرنامه از لحاظ رنگ و شکل و قطع و تعداد اوراق و نظائر آن و همچنین سازمان تهیه‌کننده آنها به موجب آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌گردد.

بعدی ❭