اعمال مقررات ق.ت در مورد شرکت سهامی در رابطه با شرکت مختلط سهامی

مفاد مواد ۸۹ - ۹۰ - ۹۱ و ۹۲ این قانون در مورد شرکت مختلط نیز لازم‌الرعایه است.

رجوع کنید به ماده ۱۸۰ قانون تجارت