ماده ۱۷ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)

بانکها می‌توانند، اراضی مزروعی و یا باغات را که در اختیار و تصرف خود دارند به مزارعه و یا مساقات بدهند.

بعدی ❭