ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها

تصمیمات مدیران با اکثریت آرا معتبر است‌.

بعدی ❭