ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی ماده (32) قانون تجارت الکترونیکی

وظایف دفاتر ثبت‌نام به شرح زیر می‌باشد:
الف‌- انجام عملیات مطابق با دستورالعمل گواهی مرکز میانی مربوط.
ب‌- احراز هویت و تصدیق مدارک ارایه شده متقاضی دریافت خدمات گواهی.
پ‌- ارسال درخواست متقاضی همراه با مدارک مربوطه به مرکز میانی مربوط.
ت‌- دریافت گواهی صادر شده از مرکز میانی مربوطه و تحویل به متقاضی.

بعدی ❭