کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند جز در مواردی که به موجب این قانون و یا سایر قوانین و مقررات ترتیب دیگری مقرر شده باشد ‌پرداختهای خود را منحصراً از طریق حسابهای بانکی مجاز انجام دهند و گواهی بانک دائر بر:
۱ - انتقال وجه به حساب ذینفع.
۲ - پرداخت وجه به ذینفع یا قائم مقام قانونی او.
۳ - حواله در وجه ذینفع یا قائم مقام قانونی او پرداخت محسوب میگردد.