وزارتخانه های نیرو و نفت موظفند زمانهای محدودیت شبکه برق و گاز را برای استخراج کنندگان موضوع ماده (۷) این آیین‌نامه در هر سال تعیین و ابلاغ نمایند. شرکتهای تابع وابسته این دو وزارتخانه موظفند حسب مورد مصرف برق و گاز مراکز استخراج رمزدارایی را به ویژه در اوقات محدودیت شبکه برق و گاز اندازه گیری و در صورت عدم رعایت محدودیتهای شبکه، برق و گاز این واحدها را قطع نمایند.