ماده ۶۸۷ قانون مدنی

ضامن شدن از محجور و میت صحیح است.

بعدی ❭