سوء قصد به جان رئیس مجلس

هر کس به جان رهبر و هر یک از روسای قوای سه‌گانه و مراجع بزرگ تقلید، سوء قصد نماید چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از‌سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

رجوع کنید به ماده ۵۱۵ قانون مجازات اسلامی