جاسوسی به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر

هر کس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود بنحوی که به امنیت ‌ملی صدمه وارد نماید به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.

رجوع کنید به ماده ۵۰۲ قانون مجازات اسلامی