اسم تجارتی غیر واقع

صاحب تجارتخانه که شریک در تجارتخانه ندارد نمی‌تواند اسمی برای تجارتخانه خود انتخاب کند که موهم وجود شریک باشد.

رجوع کنید به ماده ۵۷۷ قانون تجارت