صدور مجوز اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید شرکت‌های سهامی موجود در زمان تصویب ل.ا.ق.ت به شرکت سهامی عام

مرجع ثبت شرکت‌ها پس از وصول مدارک مذکور در ماده قبل و تطبیق مندرجات آنها با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی سهام‌جدید را صادر خواهد نمود.

رجوع کنید به ماده ۲۹۱ قانون تجارت