نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۲۱۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۵

۲۵/۶/۹۲
۱۲۱۲/۹۲/۷
۸۷۹-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
با عنایت به اینکه به موجب ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ شروع به جرم کلیه جرایم مستوجب تعزیر تا درجه ۵ جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین شده که از حیث دایره شمول شروع به جرم و میزان مجازات آن با قانون سابق دارای مغایرت است مع الوصف آیا شروع به جرم در موارد خاص مانند شروع به آدم ربایی تبصره ۶۲۱ در قانون تعزیرات و قوانین خاص مانند شروع به کلاهبرداری تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشدید منسوخ است.
نظریه مشورتی:
با توجه به اینکه مقنن درقانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ درمقام ایجاد امنیت و نظم خاصی برای مجازات "شروع به جرم" است لذا درتمام مواردی که مشمول ماده۱۲۲قانون مذکور است مجازات هایی به شرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است همچنین با توجه به لزوم یکسان سازی نحوه رسیدگی در امورقضائی که دربند ۷ سیاست های کلان مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است وبا توجه به ماده ۷۲۸قانون مزبور در خصوص لغو کلیه مقررات وقوانین مغایر با این قانون،‌ به نظر می رسد این اطلاق شامل کلیه قوانین ومقررات خاص وعام درخصوص موضوع سوال است زیرا چنانچه قائل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزائی در خصوص تعیین مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت وشدت وضعف میزان مجازات وعدم تناسب آن خواهیم بود درنتیجه کلیّه مقرراتی که درقانون به طور خاص برای شروع به جرم مجازات تعیین شده است با تصویب ولازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ملغی ومجازات شروع به جرم درتمام جرائم طبق بندهای ذیل ماده ۱۲۲قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده ۱۰همان قانون تعیین می شود.