ماده ۱۹۷ قانون مدنی

در صورتی که ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.

بعدی ❭