تامین و توقیف سهام قابل تعویض با اوراق قرضه

سهامی که جهت تعویض با اوراق قرضه صادر می‌شود مادام که این تعویض به عمل نیامده است تا انقضاء موعد یا مواعد اوراق قرضه‌قابل تامین و توقیف نخواهد بود.

رجوع کنید به ماده ۶۸ قانون تجارت