انعزال قائم مقام تجارتی

با فوت یا حجر رییس تجارتخانه قائم‌مقام تجارتی منعزل نیست با انحلال شرکت قائم‌مقام تجارتی منعزل است.

رجوع کنید به ماده ۴۰۰ قانون تجارت