ماده ۲۵ قانون وکالت

وکلا مکلفند نظاماتی را که وزارت عدلیه برای آنها معین مینماید متابعت نمایند .

بعدی ❭