مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا.