شرکت سهامی و تکلیف بازرس در رابطه با سهام وثیقه

بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند هر گونه تخلفی از مقررات قانونی و اساسنامه شرکت در مورد سهام وثیقه مشاهده کنند به مجمع‌عمومی عادی گزارش دهند.

رجوع کنید به ماده ۱۱۷ قانون تجارت