ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی

در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تامین باشد، درخواست کننده تامین بر سایر طلبه کاران حق تقدم دارد.

بعدی ❭