خلاف اصل بودن مسئولیت تضامنی مسئولان انجام تعهد

حکم فوق در موردی نیز جاری است که چند نفر به موجب قرارداد یا قانون متضامناً مسئول انجام تعهدی باشند.

رجوع کنید به ماده ۴۰۴ قانون تجارت