ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در صورتی که دادگاه احراز کند که شکایت شاکی از روی سوء نیت و برخلاف واقع است شاکی به مجازات مفتری محکوم خواهد شد و با گذشت مفتری علیه تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می گردد.

بعدی ❭