مسئولیت حق‌العمل کار در رابطه با فروش کالا به کمتر از حداقل قیمت معین گردیده توسط آمر

اگر حق‌العمل‌کار مال‌التجاره را به کمتر از حداقل قیمتی که آمر معین کرده به فروش رساند مسئول تفاوت خواهد بود مگر اینکه ثابت‌نماید از ضرر بیشتری احتراز کرده و تحصیل اجازه آمر در موقع مقدور نبوده است.

رجوع کنید به ماده ۳۶۳ قانون تجارت