محدودیت‌های تقویم آورده غیرنقدی در شرکت سهامی

مجمع عمومی نمی‌تواند آورده‌های غیر نقد را بیش از آنچه که از طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است قبول کند.

رجوع کنید به ماده ۷۸ قانون تجارت