ارکان سازمان عبارت است از:
۱- شورای عالی استاندارد
۲- رئیس سازمان