تکلیف مدیر تصفیه در عملیات تصفیه و تفریغ عمل ورشکستگی

اگر قرارداد ارفاقی منعقد نشد مدیر تصفیه فوراً به عملیات تصفیه و تفریغ عمل ورشکستگی شروع خواهد کرد.

رجوع کنید به ماده ۵۰۴ قانون تجارت