ماده 30 آیین‌نامه میانجیگری در امور کیفری

پرداخت دستمزد میانجیگری به عهده متقاضی و در صورت درخواست طرفین بالمناصفه به عهده آنان می‌باشد.