سوگند دروغ

هر کس در دعوای حقوقی یا جزائی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد‌شد.

رجوع کنید به ماده ۶۴۹ قانون مجازات اسلامی