ماده ۴۶ آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف

مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در صورت تامین نیرو و امکانات لازم موظف است حفاظت کارکنان، اسناد و اطلاعات و حفاظت فیزیکی از اماکن شوراها را تامین نماید. رده‏های حفاظتی شوراها و سایر ساز وکارهای لازم توسط کارگروه مشترک مرکزحفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و مرکز تدوین خواهد شد.

بعدی ❭