امکان صدور اوراق قرضه در شرکت سهامی

شرکت سهامی عام می‌تواند تحت شرایط مندرج در این قانون اوراق قرضه منتشر کند.

رجوع کنید به ماده ۵۱ قانون تجارت