اثبات مالکیت سند در وجه حامل نزد دادگاه صالح

مدعی باید در محکمه محل اقامت مدیون معلوم نماید سند در تصرف او بوده و فعلاً گم شده است. ‌اگر مدعی فقط اوراق کوپن یا ضمیمه مربوط به سند خود را گم کرده باشد ابراز خود سند کافی است.

رجوع کنید به ماده ۳۲۳ قانون تجارت