از نظر این آئین‌نامه فوریتهای پزشکی (‌اورژانس) شامل موارد زیر می‌شود:
۱ - مسمومیت‌ها.
۲ - سوختگی‌ها.
۳ - زایمان‌ها.
۴ - صدمات ناشی از حوادث و سوانح و وسائط نقلیه.
۵ - سکته‌های قلبی و مغزی.
۶ - خونریزی‌ها و شوک‌ها.
۷ - اغماء.
۸ - اختلالات تنفسی شدید و خفگی‌ها.
۹ - تشنجات.
۱۰ - بیماریهای عفونی خطرناک مانند منژیت‌ها[مننژیت ها].
۱۱ - بیماریهای نوزادانی که نیاز به تعویض خون دارند.
۱۲ - سایر مواردی که در شمول تعریف ماده ۱ قرار می‌گیرد.