مطالبه دیون شرکت مختلط غیرسهامی از شریک ضامن آن

شریک ضامن را وقتی می‌توان شخصاً برای قروض شرکت تعقیب نمود که شرکت منحل شده باشد.

رجوع کنید به ماده ۱۵۱ قانون تجارت