ماده ۶۲۹ قانون مدنی

اگر مال محجوری به ودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع حجر به مالک مسترد شود.

بعدی ❭