ماده ۴ دستورالعمل اجرایی اصل 142 قانون اساسی

اطلاعات مندرج در اظهارنامه‌ها،سرّی و افشاء آن ممنوع است و تخلف از آن مستوجب تعقیب کیفری و از حیث مجازات تابع مقررات مربوط به افشاء اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و افشاء اسرار می‌باشد.

بعدی ❭