ماده ۴۴ آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف

پاداش آن دسته از اعضا و کارکنان شوراها که از کارکنان مامور به خدمت ادارات دولتی یا قوه قضاییه نیستند بالحاظ حجم کمی و کیفی پرونده‌های رسیدگی شده، ساعات اشتغال، وضعیت محل خدمت و سایر عوامل موثر در اجرای ماده ۳۱ قانون به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط مرکز تهیه می‌شود.

بعدی ❭