ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده 29 قانون روابط موجر و مستاجر 1356

حق الزحمه کارشناسان در دعاوی موجر و مستاجر از طرف دادگاه با توجه به کمیت و کیفیت و شرایط کار و خواسته دعوی در حدود تعرفه زیر تعیین خواهد شد:
الف- برای تعیین اجاره‌بها در موارد نامعلوم بودن میزان اجاره از سه هزار ریال تا یکصد و بیست هزار ریال.
ب- در مورد تعمیرات از پنج هزار ریال تا یکصدو پنجاه هزار ریال.
پ- در مورد تعیین حق کسب و پیشه یا تجارت از شش هزار ریال تا دویست هزار ریال.