امکان رجوع دادستان در هر موقع به دفاتر و اسناد و نوشتجات مربوط به ورشکستگی

صاحب‌ منصبان پارکه می‌توانند فقط به عنوان نظارت به منزل تاجر ورشکسته رفته و در حین برداشتن صورت دارایی حضور به هم‌ رسانند. مامورین پارکه در هر موقع حق دارند به دفاتر و اسناد و نوشتجات مربوطه به ورشکستگی مراجعه کنند.
‌این مراجعه نباید باعث تعطیل جریان امر باشد.

رجوع کنید به ماده ۴۵۵ قانون تجارت