استفاده از وجوه تادیه شده به نام شرکت سهامی در شرف تاسیس

استفاده از وجوه تادیه شده به نام شرکت‌های سهامی در شرف تاسیس ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت و یا در مورد‌ مذکور در ماده ۱۹.

رجوع کنید به ماده ۲۲ قانون تجارت