ماده ۲۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)

بانک مرکزی با هر یک از بانکها و نیز بانکها با یکدیگر مجاز به انجام عملیات بانکی ربوی نمی‌باشند.

بعدی ❭